Toshia Tsunoda sitting on a grassy knoll in Argyl
PHOTO: Lee Patterson

Toshiya Tsunoda